Visie en missie

Onze missies

Wij staan voor ons motto 'samen maken we het verschil'. De Klimop is een christelijke school waar iedereen welkom is en waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen succes maken. Als IKC (opvang- en leercentrum) voor kinderen van 0 tot 12 jaar streven we doorgaand naar optimale verbinding en samenwerking met onze partners en zijn we een centrale ontmoetingsplaats in de wijk. We willen dat onze school een goede voorbereiding is op het samenleven en samenwerken met verschillende mensen. Dat leerlingen trots zijn op zichzelf en sterk onze maatschappij ingestuurd kunnen worden. We leren op alle niveaus van en met elkaar en gaan uit van de talenten en kwaliteiten van ieder mens, alle leerlingen. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de optimale ontwikkeling van elke leerling: voor ieder een volwaardige plek in de samenleving! We zijn ambitieus; onze school streeft goede resultaten en excellentie na. We willen altijd van goed, naar beter, naar best waarbij wij geloven dat excellente leerkrachten excellent onderwijs geven! Een veilige en prettige leer-, werk- en leefomgeving zien wij als voorwaarde voor goede resultaten.

We handelen en leren vanuit een aantal centrale waarden. Deze zijn: respect, verantwoordelijkheid, veiligheid/geborgenheid, gelijkwaardigheid, vertrouwen, samenwerking, ambitie, positiviteit, betrokkenheid en gemeenschapszin.

Deze waarden liggen ten grondslag aan de regels en afspraken die wij op school hanteren. Onze zorg op school omvat alles en iedereen: er is zorg en aandacht voor álle leerlingen en voor iedereen. Voor elkaar. Kinderen, personeel en ouders waarderen en accepteren elkaar en werken samen aan dezelfde doelen. Hierdoor ontstaat een positief leef- en leerklimaat dat uitnodigt tot leren en presteren, waarbij het beste uit iedereen wordt gehaald; 'samen maken we het verschil'.

 

Onze visies

We hechten grote waarde aan een open, heldere en vooral positieve communicatie, transparantie en goed contact en samenwerking met ouders. De betrokkenheid van ouders bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden wij belangrijk. School en ouders zijn hierin partners, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid; we streven educatief partnerschap na. In een veilige school hebben we respect voor elkaar en elkaars spullen; begint onderwijs door gezamenlijke opvoeding. Er wordt gewerkt in een professionele, moderne en toekomstgerichte werkomgeving met ambitieuze en gespecialiseerde leerkrachten. Digitalisering van het onderwijs en digitale leermiddelen horen bij onze cultuur. De zorgstructuur staat als een huis: er is een doorgaande lijn in alle facetten zichtbaar door de hele school. Vanuit onze visie willen we een ononderbroken ontwikkelingslijn voor elk uniek kind volgen. We hebben oprechte interesse in onze kinderen en spreken hoge, maar reële verwachtingen uit. Kinderen ontwikkelen door gesprekken met ze te voeren, waarbij ze leren te reflecteren op eigen handelen en product. Taken die kinderen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces/doelen (eigenaarschap) hebben een centrale plaats binnen de doorgaande lijn in ons onderwijsproces. Kinderen gaan met een reëel en positief zelfbeeld van school.

Boeiend en passend onderwijs op maat biedt leerlingen de mogelijkheid om uit te groeien tot volwaardige deelnemers aan onze maatschappij. We leren van en met elkaar. Met vaste regelmaat evalueren wij ons handelen en de resultaten en maken wij plannen om het onderwijs verder af te stemmen en actueel te houden. Het gebruik van eigentijdse methoden ondersteunt de werkwijze van de school. 

Onze school heeft een centrale plek in de wijk. We zijn een wijkschool en zoeken constant naar vebetering van de samenwerking met partners in de wijk. Wij passen op en zorgen voor elkaar, zijn een hecht team. 'Samen maken we het verschil'.

 

Motto

Samen maken we het verschil!
Doelstellingen:
 1. Veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid: Op een veilige school, waar vertrouwen een kernwoord en basisvoorwaarde is, zijn we samen met ouders optimaal betrokken bij het kind.
 2. Respect en positieve communicatie: Op onze school respecteren we en zorgen we voor elkaar. We houden ons aan de principes van positieve communicatie en denken in kansen en mogelijkheden.
 3. Verantwoordelijkheid en eigenaarschap: Wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de school, voor elkaar en voor onze eigen doelen en leerproces. Leerlingen zijn trots op zichzelf, kennen eigen talenten en hebben een positief en reëel zelfbeeld wanneer zij onze school verlaten.
 4. Samenwerking, ambitie en resultaatgericht: Team, leerlingen, ouders en partners maken samen het verschil. Wij leren van, met en aan elkaar. Wij ademen ambitie, van goed naar beter naar best, in en uit. Wij groeien samen naar excellentie. Iedereen in ons team is en voelt zich aantoonbaar competent, staat voortdurend open voor ontwikkeling, resultaatgroei en is trots op zijn/haar baan en het IKC.
 5. IKC en wijkfunctie: Als IKC (opvang- en leercentrum) voor kinderen van 0 tot 12 jaar streven we naar optimale verbinding en samenwerking met onze partners, zien we een zichtbare doorgaande lijn en zijn we een centrale ontmoetingsplaats in de wijk. 

 

Kernwaarden

 • Respect
 • Verantwoordelijkheid
 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Samenwerking
 • Ambitie
 • Positieve communicatie
 • Betrokkenheid