Onze raden

In de MR zitten 2 ouders en 1 leerkracht. Zij vertegenwoordigen hun achterban, u dus!

Als ouders zijn dat Suzan Rigter, moeder van Wout uit groep 8 en Tijn uit groep 5 en Willemine Hollestein, moeder van James uit groep 3 en Ella uit groep 2. Als leerkracht is dat Inge Put.

In de schoolgids kunt u lezen wat de formele rol van de MR is. In het kort komt het erop neer dat we vanuit de beiden gezichtspunten, ouders en personeel, meekijken met de directie op belangrijke onderwerpen. Denk hierbij aan financiën van de school, veranderingen op school, de vakantieplanning, groepsindeling, plannen voor de toekomst en nog veel meer. Een brede variatie van onderwerpen die soms moeten worden voorzien van advies en soms ook moeten worden goedgekeurd door de MR.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt dus altijd aanschuiven om een keer mee te luisteren of mee te denken. Als ouder kunt u ook altijd punten aanleveren voor de MR vergaderingen via de oudergeleding. Van deze punten zult u altijd terugkoppeling krijgen.  

Wanneer u aanwezig wilt zijn, horen wij dit graag van te voren, zodat we hier, gezien de ruimte, rekening mee kunnen houden. De vergaderdata zullen we communiceren via de Social Schools agenda.

Indien gewenst kunt u de agenda of notulen altijd opvragen. 

 

Heeft u vragen aan de MR dan zijn we uiteraard bereikbaar.

We zijn bereikbaar via het mailadres: mr.klimopcentrum@pcpobr.nl

Ook kunt u natuurlijk altijd één van de ouders of de leerkracht op school aanschieten!

De Klimop mag zich gelukkig prijzen met een grote groep enthousiaste ouders. De gangen worden versierd, er is hulp bij de verschillende feesten en vieringen en er wordt ondersteund bij sportdagen en de vierdaagse bijvoorbeeld. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van activiteiten die worden ondernomen door de actieve ouderraadsleden!Voor informatie betreffende de ouderraad kunt u terecht bij:

Voorzitter: Tessa Janssen

Penningmeester: Michael Janssen

De GMR behartigt de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van alle 11 scholen binnen de stichting. Daarmee houdt de GMR zich dus bezig met bovenschoolse zaken waar de MR haar focus heeft op vraagstukken op schoolniveau. Daarmee is de GMR een belangrijke gesprekspartner voor de directeur bestuurder, het bestuursbureau en de Raad van Toezicht. 

De GMR heeft in totaal 12 zetels; 6 voor de oudergeleding (ouders en verzorgers) en 6 voor de personeelsgeleding (leerkrachten en andere medewerkers van PCPOBR). GMR- leden worden, door de leden van de MR-en, in persoon benoemd.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, net als de agenda's en notulen. Het vergaderschema en de stukken van de GMR, vind je hier.

Wil je meer informatie over de GMR of heb je interesse om zitting te nemen in de GMR? Klik dan hier voor verdere informatie of neem contact op via gmr@pcpobr.nl