Kindcentrum

We zijn, samen met kinderdagverblijf/peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang ‘De Klimop’
een integraal kindcentrum (IKC): een leer- en opvangcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Onze locatie telt rond de 200 leerlingen. Rust, structuur en overzicht zorgen bij ons voor een
opgeruimd leerklimaat. Wij hechten veel waarde aan de christelijke identiteit, maar ook aan
goede prestaties op de basisvakken, rekenen, taal en lezen. Door onze hoge verwachtingen,
duidelijkheid en het samenwerkend leren voelen onze kinderen zich prettig, uitgedaagd en
betrokken bij hun eigen ontwikkeling en die van de ander.

Als integraal kindcentrum (IKC) streven we doorgaand naar optimale verbinding met onze partners en zijn we steeds meer een centrale ontmoetingsplek in onze wijk. We zijn een opvang- en leercentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar en streven gezamenlijk naar een optimale doorgaande lijn.

We zijn een christelijke school waar iedereen die onze christelijke identiteit respecteert, welkom
is. Dit betekent onder andere dat alle kinderen deelnemen aan onze christelijke activiteiten en
vieringen.

Wij zijn er trots op om op een school te werken en te leren met zoveel verschillende mensen en
een diversiteit aan opvattingen. De verschillen maken de school bruisend, leerzaam en succesvol.
We willen dat onze school een goede voorbereiding is op het samenleven en samenwerken met
verschillende mensen. We leren op alle niveaus van en met elkaar en gaan uit van de talenten
van ieder mens. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de optimale ontwikkeling van elke
leerling: voor ieder een volwaardige plek in de samenleving!

Onze school streeft goede resultaten en excellentie na. We willen altijd van goed, naar beter, naar
best. Een veilige en prettige leer-, werk- en leefomgeving zien wij als voorwaarde voor goede
resultaten. We handelen en leren vanuit een aantal centrale waarden. Deze zijn: respect,
veiligheid/geborgenheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, samenwerking, vertrouwen en
gemeenschapszin. Deze waarden liggen ten grondslag aan de regels en afspraken die wij op
school hanteren. We stellen duidelijke grenzen in de overtuiging dat kinderen daar, net als wij
zelf, behoefte aan hebben. Onze zorg op school omvat alles en iedereen: er is zorg voor álle
leerlingen. Kinderen, personeel en ouders waarderen en accepteren elkaar en werken samen aan
dezelfde doelen. Hierdoor ontstaat een klimaat dat uitnodigt tot leren en presteren. ‘Samen maken wij het verschil.