Ons onderwijs

De Klimop centrum is een christelijke basisschool waar iedereen welkom is en waar leerlingen, ouders en leerkrachten samen het succes maken. 

Als IKC (opvang- en onderwijscentrum) voor kinderen van 0 tot 13 jaar streven we naar een optimale doorgaande lijn. Er zijn veel samenwerkingen met lokale partners waardoor De Klimop een centrale ontmoetingsplek in de wijk is. Passend onderwijs is waar iedere leerling recht op heeft. Ieder kind is uniek en wij zien het als onze taak het onderwijs passend te maken bij het kind. Door het bieden van een breed aanbod, ontdekken we samen met de kinderen hun talenten en creëren we tijd en mogelijkheden om deze ook te ontwikkelen.

Wij bieden: 

 • Een 5-gelijke dagen model van 8:30-14:00 uur;
 • Een verlengde schooldag van 14:00-15:00 uur, 2 dagen in de week, voor het stimuleren van een brede ontwikkeling van ieder kind;
 • Thematisch werken met de hele school;
 • Gedifferentieerd werken voor de vakken rekenen, taal en spelling vanaf groep 4 met o.a. Snappet, Rekentuin en Taalzee.
 • Engels vanaf groep 1;
 • Veel aandacht om ouders en kinderen inhoudelijk te betrekken bij het leerproces van de kinderen;
 • Kinderen die mede-eigenaar zijn van hun leerproces door veelvuldige ontwikkelgesprekken met de leerkracht en het leren stellen van eigen doelen.
 • Een volwaardig kindcentrum. Inpandig is er zowel een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep, basisschool als buitenschoolse opvang;

Eigenaarschap
Om alle kinderen actief te betrekken bij hun leerproces zijn leerkrachten met grote regelmaat in gesprek met leerlingen. In deze gesprekjes kijken leerkrachten met de kinderen naar de ontwikkelingen op alle gebieden. Passend bij de leeftijd van de kinderen en de leerlijn stellen kinderen vervolgens eigen doelen waar zij mee aan de slag gaan.

Didactisch handelen
Alle lessen worden vanaf groep 1 gegeven volgens hetzelfde model. Tijdens de lessen is er veel aandacht voor coöperatieve werkvormen om de kinderen actief te betrekken bij de lessen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen veel in beweging zijn in het lokaal.

Thematisch werken
We werken met schoolbrede thema’s. In de kleuterbouw worden alle lessen en activiteiten opgehangen aan het thema. In de hogere groepen betreft het de zaakvakken.Het thematisch werken zorgt voor een hoge betrokkenheid en intrinsieke motivatie van de kinderen.Leerkrachten zijn zich bewust van de verschillende leerstijlen die kinderen kunnen hebben en richten de lessen hier op in. Op deze manier ontdekken we bij ieder kind hun talenten waar op ingespeeld wordt.

Techniek volledig geïntegreerdIeder thema in iedere groep 2 ouderhulpmiddagen.

Snappet

 • Snappet als middel, is geen doel 
 • Volgen van ontwikkeling van ieder kind
 • Hoge mate van differentiatie op ieder uniek leerdoel voor ieder kind
 • Snel kunnen plegen van interventies voor verlengde instructies
 • Maandelijks bijstellen van streefniveau wanneer nodig
 • Maandelijkse evaluatie gesprekje tussen kind en leerkracht voor rekenen, taal en spelling met daarbij formuleren van een nieuw doel door het kind zelf
 • Maandelijks inzage moment voor ouders

Engels vanaf groep 1

 • Digitale methode ingesproken door een native speaker
 • Kleuters spelenderwijs met liedjes en tweetalig aanbieden van lesstof; kleuren en getallen bijvoorbeeld
 • Vanaf groep 3 intensivering naar 2x per week 15 minuten. Klokkijken en woordjes passend bij het thema
 • Vanaf groep 4 een half uur in de week ‘echt les’ vanuit de digitale methode.
 • In groep 5 tot en met groep 8 een uur in de week Engels

Ouderbetrokkenheid

 • Staat hoog in het vaandel, is erg belangrijk.
 • Samen zijn school en ouders het fundament voor de ontwikkeling van ieder kind
 • Kom vooral binnen met vragen
 • Er worden veelvuldige oudercontact momenten georganiseerd om dicht bij elkaar te blijven staan, zoals; ouder vertel ‘ es gesprek begin van het schooljaar, een maandelijkse ouderhulpmiddag in de klas, ouder koffieochtenden, ouderkopgroep avonden en kom in de klas maand om mee te komen kijken met de lessen.
 • Social Schools gebruiken we als communicatiemiddel met ouders.
 • Diverse keren per schooljaar zijn er toetsinzage momenten en rapportfolio gesprekken.

Verlengde schooldag (VSD)
2 dagen in de week van 14:00-15:00 uur is er gratis aanbod voor alle kinderen die dit willen. Het doel van de VSD is een zo breed mogelijk aanbod aanbieden om alle kinderen zo goed voorbereid de maatschappij in te laten gaan.  

Integraal Kind Centrum (IKC)
Alle activiteiten door het schooljaar heen worden gezamenlijk georganiseerd. Tijdens gezamenlijke studiedagen zorgen we steeds meer voor een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar. Voor ieder kind is er uiteraard een warme overdracht.

Als IKC werken we volgens een gezamenlijk geformuleerde missie die groots ophangt.

Wanneer kunt u uw kind inschrijven?
U kunt uw kind dus vanaf 3 jaar aanmelden bij ons op school.

Aanmelden nieuwe leerling